Gästblogg

Vi står alla inför en megaomställning – även du som styrelseordförande

Som ordförande är du direkt tongivande för styrelsens arbetsmetodik och strategiska fokus och därmed för organisationens och verksamhetens långsiktiga utveckling i det paradigmskifte vi nu står inför.

Generativ AI kommer i grunden att förändra hur vi producerar värde och därmed hur vi arbetar – en omställning som påverkar alla branscher och alla bolag. AI ställer om affärsmodeller, arbetsprocesser samt hur vi kommunicerar med varandra. Den verkligt organiska tillväxten framåt ligger i HUR personalen arbetar, samarbetar, löser problem - och skapar värden tillsammans. 

Eftersom Generativ AI i grunden kommer att påverka hur vi definierar värden så förändras även i grunden hur vi definierar kompetens och vilka förmågor som efterfrågas för att skapa värde. Tidigare var fackkunskap i fokus för kompetens, men i och med att Generativ AI redan har klarat juristexamen, ekonomexamen samt medicinsk examen, så blir mänsklig tankeförmåga istället medarbetarnas viktigaste kompetens.

Mänsklig tankeförmåga kan delas upp i fem huvudområden

 1. Kritiskt tänkande: Baserat på logiskt resonemang att ifrågasätta antaganden, utvärdera och granska tillgänglig information för genomarbetade beslut samt en förståelse för konsekvenserna av besluten.
 2. Kreativt tänkande: För att skapa nya och innovativa idéer och därmed nya värden.
 3. Strategiskt tänkande: Helhetssyn och förmågan att planera långsiktigt för att uppnå övergripande mål.
 4. Kommunikationsförmåga: Att kunna uttrycka tankar och idéer tydligt samt förmågan att fånga upp när kommunikationen brister för att samarbeta effektivt med andra och nå gemensamma mål.
 5. Självledarskap: Att vara villig att lära sig nya saker, snabbt anpassa sig till förändringar och kontinuerligt förbättra sina färdigheter liksom att ha förmågan att hantera oväntade hinder och utmaningar.

Vi står nu inför en megaomställning sett till behoven av förmågor och kunskap dvs kompetenser som AI inte förmår att konkurrera med, eftersom människan inte längre kan konkurrera mot maskin med ren fackkunskap. Människans tankeförmåga har i alla tider varit grunden för vår överlevnad och utveckling, men sett till att AI kommer att ersätta människan i många sedan länge etablerade tjänsteyrken så blir den mänskliga, välutvecklade tankeförmågan än mer eftertraktad kompetens – inte minst  i styrelserummen för att guida och styra bolagen i tider av omställning och volatila omvärldsfaktorer.

AI ställer i grunden även om våra strategiska arbetssätt

AI ställer om arbetssätt även för de strategiska fokus som idag ligger högst upp på styrelseagendan som t.ex.; affärsutveckling, hållbarhet/CSRD och DEI/talent management – tre utvecklingsområden som idag dessutom är beroende av varandra och lämpar sig alldeles utmärkt för att ta stöd via implementering av generativ AI då de förutsätter analys av stora mängder data.

Vi befinner oss i ett helt nytt affärsklimat där effektivitet, produktivitet och affärsmöjligheter utvecklas med teknik som ännu är på experimentstadiet, men bilden blir alltmer entydig - företag som bygger smarta tillämpningar av AI kommer att accelerera förbi de företag som inte gör det samt att framgången i en digital omställning vilar helt på organisationens förmåga att anpassa sig och ta till sig ny teknik.

Ledarskapet och företagskulturen blir därmed helt avgörande för lyckad transformation. Med andra ord; en digital transformation genom AI har mer med ledarskapet att göra och mindre med själva tekniken att göra.  Om det förväntas omställningar till nya arbetssätt i verksamheten så behöver omställningen först hända i styrelserummen, eftersom ledarskapet och företagskulturen börjar just där.

Generativ AI – En strukturell omställning som omfattar precis allt och precis alla

Ordförandes roll i att leda organisationen för långsiktigt värdeskapande har aldrig varit viktigare eller mer utmanande än idag.
Vanliga utmaningar i denna megaomställning kan vara:

 1. Bristande teknisk förståelse: Begränsad teknisk förståelse och osäkerhet kring implementation av AI.
 2. Korttidsfokus: Mer fokus på kortsiktiga ekonomiska resultat än på långsiktiga affärsmål.
 3. Motstånd mot förändring: Från andra styrelsemedlemmar och anställda.

Megaomställningen i hur vi producerar värde och vilka kompetenser som behövs, sätter även den viktigaste framgångsfaktorn vid omställning på sin spets –  förändringsledning för prestationshöjande kultur – och den omställningen kulturen börjar i styrelserummen.

”75 procent av bolagen överlever inte utan AI” 

Forskning vid MIT pekar på att bara 25 procent av bolagen som inte har digitalt fokus och implementerar AI försvinner medans de bolag som driver en digital strategi med Generativ AI förväntas ha 17 procent högre marginal och 34 procent högre avkastningsgrad än bolag som inte gör omställningen. Just därför bör AI implementeringen ligga överst på styrelseagendan.

Ofta bromsas AI-implementering av att både styrelse och anställda saknar nödvändig kompetens för effektiv implementering samt brist i förståelse för den affärsmässiga nyttan av AI. Otillräcklig förberedelse av organisationen inför att integrera AI samt därtill bristande kommunikation kan leda till motstånd från anställda mot införandet av AI.

För att minimera dessa risker är det avgörande att styrelsen har ett holistiskt och strategiskt tillvägagångssätt för AI-implementeringen och involverar relevanta intressenter i processen.

Genom att du som styrelseordförande fokuserar på strategiska initiativ som utvecklar organisationen, ledarskapet och kulturen kan styrelsen driva en hållbar plan för att övervinna hinder och vinna fördelar som formar finansiell tillväxt ökad innovationskraft och högre konkurrenskraft pådriven av AI.

Här är några steg för dig som styrelseordföranden att agera på för att driva ett medvetet strategiskt arbete med att undersöka förutsättningarna för att implementera generativ AI:

1. Utveckla förståelse och kunskap

Se till att hela styrelsen har en grundläggande förståelse för vad AI är och dess potentiella fördelar inom företaget samt skapa en allmän förståelse för AI i hela organisationen. Kostnadsfri grundutbildning om AI/ML on-line: https://www.elementsofai.se/

2. Identifikation av affärsområden

Identifiera områden där AI kan skapa mest värde. Detta kan innefatta automatisering av processer, förbättring av kundtjänst eller ökad effektivitet i produktutveckling.

3. Resursallokering och budget

Säkerställ att det finns en dedikerad budget för att genomföra AI-initiativ. Detta kan inkludera investeringar i teknologi och utbildning för anställda.

4. Rekrytering av AI-expertis

Om det behövs, överväg att rekrytera eller konsultera med experter inom AI för att stödja och driva initiativen.

5. Sätta mål och mäta framsteg

Definiera klara och mätbara mål för hur AI kommer att gynna företaget. Det kan vara ökad effektivitet, minskade kostnader eller förbättrad kundnöjdhet.

6. Implementera mätinstrument

Inför mätinstrument: följ upp och utvärdera kontinuerligt framstegen mot målen.

7. Förändringsledning

Främja en företagskultur som uppmuntrar till innovation och experiment inom ramen för AI-implementeringen samt kommunicera öppet och tydligt med både anställda och aktieägare om företagets satsning på AI och dess långsiktiga fördelar.

8. Riskhantering

Utvärdera, identifiera och hantera potentiella risker som kan uppstå under AI-implementeringen, inklusive integritets- och säkerhetsfrågor.

9. Utvärdering av AI-leverantörer

Genomför en omfattande utvärdering av leverantörer och tekniska lösningar för att säkerställa att de passar företagets specifika behov och mål. Använd best-case practice genom branschorganisationer och andra communities.

10. Skapa en innovationskultur

Uppmuntra anställda att bidra med sina idéer och engagera sig i AI-initiativen, detta hjälper till att skapa en bredare innovationskultur.

Förutom möjligheter med generativ AI, finns även säkerhetsrisker och etiska aspekter att ta hänsyn till vid AI-implementering som behöver analyseras för ställningstagande innan implementering sker, eftersom de i värsta fall kan exponera företagets data, äventyra företagets rykte och även resultera i rättsliga processer.

En framgångsrik större omställning vilar på en kultur som stödjer förändring. Genom ovan listade 10 steg kan du som styrelseordförande skapa en solid grund för en digital strategi med implementering av generativ AI.

Låt oss titta närmare på två vanliga utmaningar i bolagsstyrningen som påverkar verksamheten negativt och hur AI kan tillföra möjligheter som konventionell teknik inte förmår.

Case 1: Kulturell dissonans i organisationen

Om det saknas kulturell samstämmighet i organisationen och styrelsens beslut inte överensstämmer med verksamhetens behov, uppstår en växande klyfta mellan ledningen och anställda. Det saknas genomarbetade processer för medarbetarnas involvering i beslut och möjlighet att påverka.

Konventionell "HR-Tech" med medarbetarenkäter, puls-mätningar etc räcker inte på långa vägar för att skapa djupare insikter om företagskulturen eller den verkliga medarbetarupplevelsen. De saknar dynamiska insikter i uppföljning av mångfald och hur medarbetarna påverkas av förändringar liksom möjligheter att fånga upp medarbetarnas behov och förväntningar då företagskulturen inte speglar eller stödjer individernas perspektiv och värderingar.

Kulturell dissonans skapar kulturella hinder som i sin tur står i vägen för snabb anpassning, kreativt tänkande och innovationskraft - företagets möjligheter att utvecklas hämmas. En företagskultur som inte stödjer bolagets mål kan leda till högre personalomsättning och minskat medarbetarengagemang med både förlust av erfarenhet och svårigheter att attrahera och behålla talangfulla medarbetare. Konsekvenserna på sikt kan bli mycket allvarliga och skada varumärkeskapitalet samt orsaka svårigheter att attrahera investeringar och kunder. Här bör styrelsen överväga följande vinning med generativ AI för att utveckla en prestationshöjande företagskultur.

 1. Personifierad kommunikation: Generativ AI kan användas för att skapa personifierade interna meddelanden och kommunikation som är anpassade efter individuella anställdas preferenser och arbetsstilar, vilket skapar en känsla av individuell uppmärksamhet och stärker anställdas engagemang.
 2. Inkluderande beslutsfattande: Använda AI för att analysera data och ge insikter för mer inkluderande beslutsfattande i syfte att förbättrar beslutsprocessen och stärker en kultur av inkludering och rättvisa.
 3. Kulturfrämjande aktiviteter: Generativ AI kan föreslå och organisera teambuildingaktiviteter och evenemang baserade på anställdas intressen och preferenser som utvecklar en positiv och sammanhållning sett till den faktiska medarbetarupplevelsen.
 4. Feedback och utvärdering: Använda AI för att generera anonym feedback och utvärderingar för att skapa en kultur där åsikter uppmuntras i syfte att skapar en öppen och transparent kultur där anställda känner sig hörda och värderade.
 5. Mentorskap och utveckling: Generativ AI kan matcha anställda med mentorer baserat på deras kompetenser och karriärsmål, vilket främjar lärande och utveckling samt på sikt stärker en kultur av professionell tillväxt.
 6. Förbättrad internkommunikation: Använda AI-drivna chatbots för att förbättra internkommunikationen och tillhandahålla snabba svar på vanliga frågor i syfte att generera snabba svar kopplad till stor mängd data för att öka informationsflödet och gynna en transparent arbetskultur.
 7. Konfliktlösning: Använda AI för att upptäcka potentiella konflikter och erbjuda lösningar innan de eskalerar för att utveckla en lärande organisation som också stärker de mellanmänskliga relationerna.

Genom att strategiskt implementera generativ AI för att löpande utvärdera och ta beslut om åtgärder som stärker företagskulturen, kan styrelsen påverka arbetsmiljön och kulturen så att den främjar medarbetarnas välbefinnande och engagemang.

Case 2: Bristande hållbarhetsarbete

AI ger oöverträffad tillgång till insikter för anpassning till föränderliga samhällsbehov och trender, samtidigt som automatiserad generering av CSR-rapporter förbättrar precisionen, ger realtidsinsikter samt minskat tidskrävande rutinarbete. AI föreslår även hållbara metoder och processer för att minimera företagets miljöpåverkan, vilket stärker relationen med intressenter. AI möjliggör också identifiering av specifika områden där företaget kan ha positiv social påverkan, vilket stärker varumärket, AI bidrar med andra ord inte bara till en effektivisering och ökad precision, AI bidrar också starkt till företagets varumärkesbyggande.

Otillräcklig tillsyn från styrelsen om hållbarhetspraxis påverkar företagets förmåga att uppfylla Sveriges stränga miljöstandarder och marknadens förväntningar. Vid årsskiftet 2024 inför dessutom EU-direktivet ”CSRD” för noterade och stora bolag med hållbarhetsredovisning i årsredovisningarna. Här tas hållbarhet med i ett större perspektiv: miljö- och klimatpåverkan & sociala aspekter som arbetsvillkor blir offentliga uppgifter på samma sätt som den finansiella redovisningen i årsredovisningen. Med andra ord blir hållbarhetsarbetet offentlig information.

Även om CSRD enbart blir tvingande för större bolag till en början, så kommer även mindre bolag att påverkas eftersom hela tillverkningskedjan i stora bolag omfattas av CSRD. Det blir nu möjligt att välja tillverkare, grossist och leverantör utifrån om de redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt CSRD och vilka siffrorna underleverantörerna uppvisar i sitt hållbarhetsarbete. Varumärkespositionering genom ökat hållbarhetsfokus är en passande tillämpning för generativ AI eftersom stora mängder data behöver hanteras och analyseras i det proaktiva hållbarhetsarbetet.

Manuell hantering av CSR-rapportering resulterar i ineffektivitet och brist på snabb respons på förändringar och företaget riskerar att inte anpassa sig snabbt nog till föränderliga CSR-krav och lagstiftning, vilket kan leda till legala problem, ökade kostnader för rättelser och åtgärder efter hållbarhetsfel inklusive böter.

Det finns även andra risker i manuell CSR hantering. Företaget riskerar att missa affärsmöjligheter och att förlora konkurrenskraft gentemot företag som tar ett proaktivt tillvägagångssätt samt dessutom resultera i förlust av intressenternas förtroende och påverka varumärkesreputationen negativt.

Att adressera dessa utmaningar och utnyttja fördelarna av AI inom CSR kräver ett strategiskt förhållningssätt och engagemang i hela styrelsen, där du är tongivande i arbetet som styrelseordförande.

Det finns stora fördelar med ett proaktivt hållbarhetsperspektiv för affärsutvecklingen generativ AI för att stärka varumärkespositionen genom ökat hållbarhetsfokus kan styrelsen överväga följande strategier:

 1. Hållbarhetsinriktade produkter och tjänster: Använd generativ AI för att identifiera möjligheter att utveckla hållbara produkter och tjänster. Detta stärker varumärket genom att möta konsumenters växande efterfrågan på miljövänliga alternativ.
 2. Grön marknadsföring och kommunikation: Generativ AI kan analysera och föreslå hållbara kommunikationsstrategier och marknadsföringskampanjer, som i förlängningen ökar förtroendet och skapar positiva associationer kring företagets hållbarhetsåtaganden och varumärke.
 3. Supply chain optimering för hållbarhet: Använd AI för att optimera leveranskedjan med hänsyn till hållbarhetsmål, vilket ger möjlighet till att både ökad effektivitet och minskad miljöpåverkan som en differentieringsfaktor.
 4. Kundengagemang genom hållbarhetsinitiativ: Generativ AI kan med fördel användas för att skapa och implementera hållbarhetsinitiativ som engagerar kunder och därigenom bygger lojalitet samt skapar en positiv varumärkesupplevelse.
 5. Dataanalys för hållbarhetsmätning: Generativ AI kan analysera data för att mäta och rapportera hållbarhetsresultat, vilket möjliggör transparent och ökar trovärdigheten i bolagets hållbarhetsanspråk.
 6. Innovation för cirkulär ekonomi: Använd AI för att främja innovation kring cirkulär ekonomi och återvinningsbara produkter, vilket positionerar företaget som en ledande aktör inom hållbarhetsinnovation.
 7. Anställda engagerade i hållbarhet: Generativ AI kan stödja initiativ för att öka anställdas engagemang i hållbarhetsfrågor, vilket driver en intern kultur som speglar företagets hållbarhetsvärden och ökar arbetsglädjen genom ett tydligare syfte.
 8. Gröna partnerskap och samarbeten: Använd generativ AI för att identifiera och skapa partnerskap med likasinnade företag. Att associeras med andra företag som delar samma hållbarhetsvärderingar stärker varumärket.

Svenska bolag som redan använder AI för ökat affärsfokus, effektivisering och riskminimering

Överallt pratas det om AI, men än så länge är få praktiska tillämpningar kända på hur företag använder generativ AI i praktiken för att skapa förbättrade eller nya affärsmodeller. Här följer några konkreta exempel på svenska bolag som använder AI i sin affärsutveckling.

SEB

Fokus på att hantera strategiska risker och möjlighet genom virtuella assistenter som summerar information av stora mängder data för de anställda. Tre applikationer är redan i produktion, 35 applikationer inom generativ AI är under utveckling. - I framtiden kommer generativ AI att förutsäga ekonomiska kortsiktiga och långsiktiga trender samt risker och beteenden ex. kundlönsamhet över en livscykel samt skapa texter, analyser och besvara frågor träffsäkert baserat på stora mängder data.

SECURITAS

Använder generativ AI för att förstärka och förbättra medarbetarnas produktivitet och kvalitet i arbetet, t.ex: - Marknadsavdelning använder all marknadsdata för att ha tillgång till stora mängder data. - Väktarna rapporterar incidenter, ett tungrott administrativt arbete. Idag talar väktaren in rapporten på sitt modersmål, vilket transkriberas via en AI assistent till en skriftlig rapport enligt olika kriterier. - Riskanalytiker använder idag generativ AI att få tillgång till rätt, relevant information, för att producera rapporter och att prioritera utifrån risk. - Larmhantering för att reducera antalet falsklarm samt bedöma nivå på insatsen vid verklig larmsituation.

ERICSSON

Integrerar AI i arbetsprocesser, relationer och hur vi kommunicerar med varandra. En viktig insikt är betydelsen av kunskap generellt om AI hos medarbetarna. Ett sätt är att experimentera aktivt med Generativ AI utifrån faktiska utmaningar i organisationen, det ökar förståelsen hos medarbetarna. - Ericsson testar Generativ AI för att driva konversationer med kunder enligt ett manuskript. Utmaningen är att säkra att AI:n håller sig till manuskriptet och enbart det.

Ovan tre företagsexempel är hämtat från öppet seminarium 29:e november ”Generativ AI: Hur förvandlar vi idéer till lönsam verksamhet?” arrangerat av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA.

För bolagets bästa

Marlene Jegeborn

Marlene Jegeborn har lång historik i ägardrivet bolag som ägare och VD, med extern styrelseordförande. Idag arbetar hon som konsult i ägarfrågor, driver styrelseutbildning och är VD-stöd i egen verksamhet under varunamnet BoardXpress®️.