Vår rekryteringsprocess

Att lyckas med en rekrytering kräver en tydlig process och en djup kunskap om förutsättningarna för såväl den nya medarbetaren som för arbetsgivaren. För att uppnå ett lyckat slutresultat är kunskap om vår kunds verksamhet, affärer, företagskultur och visioner, i kombination med vilka förväntningar som finns kopplat till den nya kollegan, avgörande. Vi lägger därför stor vikt vid en grundlig analys vid varje uppstart. Det blir viktigt för oss att få flera perspektiv på verkligheten. Därför vill vi träffa samtliga beslutsfattare, befintliga säljare och andra nyckelpersoner för att skapa goda förutsättningar inför ett kommande samarbete.

Så går det till

Kravspecifikation

I samråd med er upprättar SalesOnly en kravprofil innefattande en arbetsbeskrivning och en specifikation avseende era förväntningar på kompetenser, erfarenheter samt personliga egenskaper. SalesOnly upprättar även en arbets- och tidplan över rekryteringsprocessen. SalesOnly kommer även att intervjua ett antal för tjänsten relevanta medarbetare hos er för att få en djupare förståelse för företagskultur och annan information som är viktig för utförandet av uppdraget.

Annons & Search

För att nå rätt kandidater är det avgörande att synas i rätt sammanhang och nätverk. I samråd med er väljer SalesOnly ut annonskanaler, huvudsakligen digitalt men det finns såklart även möjligheter att synas i andra former. Vårt eget nätverk och vår databas är en oerhört viktiga källor. Vi jobbar ständigt med att utveckla och uppdatera dessa genom personliga kontakter. SalesOnly söker även efter lämpliga kandidater i externa databaser och sociala nätverk.

Urval

Vi väljer, baserat på kravprofilen, ut ett antal kandidater för tjänsten och genomför inledande telefonintervjuer med dem. De som anses intressanta och som är motiverade att ta nästa steg kallas till en personlig intervju. Vi använder en beprövad intervjuteknik med riktade intervjufrågor och strukturerade beteendeintervjuer med fokus på försäljning, med syfte att bedöma framtida beteende i den aktuella rollen. Under intervjun presenteras även ert bolag och den aktuella tjänsten.

Presentation

Vi presenterar 2-4 aktuella kandidater per tjänst och detta sker i våra lokaler. Vanligen sker detta inom 4 veckor från det att kravprofil godkänts. Ni erhåller i samband med mötet en skriftlig och muntlig presentation om respektive kandidat. Efter att ha träffat samtliga kandidater fattar ni beslut om vilken/vilka kandidater ni önskar ta vidare till nästa steg i processen.

Tester och Referenser

När ni gjort ert val genomgår vald slutkandidat ett personlighetstest med fokus på motivation och drivkrafter kopplat till säljcykeln. Detta återkopplas sedan i en djupintervju och jämförs mot upprättad kravspecifikation. Därefter genomför vi en kvalitativ referenskontroll med tre referenter för av er utvald huvudkandidat. Tillsammans med vår partner ToFindOut genomför vi en kontroll av personalia, ekonomi och juridik i syfte att säkerställa slutkandidatens historia och bakgrund.

Uppföljning

För att säkra kvaliteten vid anställningen kommer ansvarig konsult att följa utvecklingen hos den nyanställda medarbetaren. Efter 1 månad kontaktar vi både den nyanställda och dennes chef för att följa upp anställningen. Ytterligare uppföljning sker efter 5 månader.

VÅRT TEAM

Du är alltid välkommen att kontakta oss!