Second Opinion Process beskrivning

Kallelse till intervjuer och tester

Företaget tillhandahåller kontaktinformation till kandidaten som skall bedömas. SalesOnly kontaktar kandidaten och avtalar tid för intervju samt skickar länkar till de testinstrument som skall användas.

Tester

Kandidaten fyller i självskattningsformulär som tillhandahålls digitalt på internet. De instrument som skall användas för att kartlägga personligt beteende i arbetet väljs utifrån kravprofilen. För säljtjänster används vanligtvis OPQ & MQ (självskattningstest, mäter motivation och drivkrafter).

Intervju och återkoppling

SalesOnly genomför en djupintervju i ca 2h, med kandidaten där grundläggande värderingar kartläggs och beteende i arbetslivet. kandidaten återkopplas vid intervjutillfället självskattningen från testinstrumenten. Intervjun kommer särskilt inriktas på de kompetensområden som ansetts som avgörande i kravprofilen.

Analys och rapportskrivning

SalesOnly analyerar resultat från intervju samt testing och sammanställer en rapport. I rapporten tydliggörs styrkor och svagheter inom flera olika kompetenser. SalesOnly fokuserar i rapporten på de egenskaper som ansetts var viktigast för tjänsten.

Avrapportering

SalesOnly avrapporterar personbedömningen skriftligen och muntligt i möte med kunden.