Vår rekryteringsprocess

Rekryteringsprocess med kvalitet i fokus

Att lyckas med en rekrytering kräver en tydlig process och en djup kunskap om förutsättningarna för såväl den nya medarbetaren som för arbetsgivaren. För att uppnå ett lyckat slutresultat är kunskap om din verksamhet, affärer, företagskultur och visioner, i kombination med vilka förväntningar som finns kopplat till den nya kollegan, avgörande. Vi lägger därför stor vikt vid en grundlig analys vid varje uppstart. Det blir viktigt för oss att få flera perspektiv på verkligheten. Därför vill vi träffa samtliga beslutsfattare, befintliga säljare och andra nyckelpersoner. Då skapar vi goda förutsättningar inför ett kommande samarbete.

Rekryteringsprocess: Kravspecifikation

I samråd med er upprättar vi en kravprofil som innehåller en arbetsbeskrivning och en specifikation avseende era förväntningar på kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper. Vi arbetar projektbaserat och upprättar alltid en tydlig arbets- och tidplan över rekryteringsprocessen. Dessutom intervjuar vi ett antal medarbetare hos er som är relevanta för tjänsten. Då får vi en djupare förståelse för er företagskultur och annan information som är viktig för utförandet av uppdraget.

För att nå rätt kandidater är det avgörande att synas i rätt sammanhang och nätverk. I samråd med er väljer vi ut annonskanaler, huvudsakligen digitalt men det finns såklart även möjligheter att synas i andra former. Vårt eget nätverk och vår databas är oerhört viktiga källor. Vi jobbar ständigt med att utveckla och uppdatera dessa genom personliga kontakter. Dessutom söker vi efter lämpliga kandidater i externa databaser och sociala nätverk.

Rekryteringsprocess: Urval

Vi väljer, baserat på kravprofilen, ut ett antal kandidater för tjänsten och genomför inledande telefonintervjuer med dem. De som anses intressanta och som är motiverade att ta nästa steg kallas till en personlig intervju. Vi använder en beprövad intervjuteknik med riktade intervjufrågor och strukturerade beteendeintervjuer med fokus på försäljning, med syfte att bedöma framtida beteende i den aktuella rollen. Under intervjun presenteras även ert bolag och den aktuella tjänsten.

Rekryteringsprocess: Presentation

Vi presenterar två-fyra aktuella kandidater per tjänst och detta sker i våra lokaler. Vanligen sker detta inom fyra veckor från det att kravprofilen godkänts. I samband med mötet får ni en skriftlig och muntlig presentation av respektive kandidat. Efter att ha träffat samtliga kandidater fattar ni beslut om vilka kandidater ni önskar ta vidare till nästa steg i processen.

Rekryteringsprocess: Tester och referenser

När ni gjort ert val genomgår vald slutkandidat ett personlighetstest med fokus på motivation och drivkrafter kopplat till säljcykeln. Detta återkopplas sedan i en djupintervju och jämförs mot upprättad kravspecifikation. Därefter genomför vi en kvalitativ referenskontroll med tre referenter kopplade till huvudkandidaten. Tillsammans med vår partner ToFindOut genomför vi en kontroll av personalia, ekonomi och juridik i syfte att säkerställa slutkandidatens historia och bakgrund.

Rekryteringsprocess: Uppföljning

För att säkra kvaliteten vid anställningen kommer ansvarig konsult att följa utvecklingen hos den nyanställda medarbetaren. Efter en månad kontaktar vi både den nyanställda och dennes chef för att följa upp anställningen. Ytterligare uppföljning sker efter fem månader.

Kontakta oss